ผู้ประสานพลังแผ่นดิน กรมการปกครอง ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด กรมการปกครอง


  สถานการณ์สารเสพติด ด้านการบำบัดฯ โดย กระทรวงสาธารณสุข   รายละเอียด
   

   
31 มี.ค. 57 โครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด และโครงการติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฯ (โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง)
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0311.3/ว 3608 ลว. 31 มึ.ค. 57
12 ก.พ. 57 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพชุดปฏิบัติการประจำตำบล เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0311.3/ว 1625 ลว. 12 ก.พ. 57
รายละเอียด 1
รายละเอียด 2
รายละเอียด 3

7 ม.ค. 57 โครงการลดกลุ่มเสี่ยงนอกสถานศึกษา‏ต้านภัยยาเสพติด
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0311.3/ว 30 ลว. 7 ม.ค. 57
6 ม.ค. 57 โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0311.3/ว ลว. 6 ม.ค. 57
6 ม.ค. 57 โครงการจัดระเบียบสังคมสถานประกอบการปลอดยาเสพติด
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0311.3/ว 195 ลว. 6 ม.ค. 57
รายละเอียดการโอนจัด
17 ธ.ค. 56 แก้ไขแบบรายงานแผนยาเสพติด ปค.
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0311.3/3470 ลว 17 ธ.ค. 56
แบบรายงานแผนปฏิบัติการฯ

17 ต.ค. 56 แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0311.3/ว 24880 ลว 17 ต.ค.56
แผนปฏิบัติการฯ
ภาพรวมแผนงาน/โครงการ/งบประมาณ ฯ


24 มิ.ย. 56 แนวทางการขออนุญาตจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
หนังสือ ด่วน ที่ มท 0311.3/ว13897 ลว 24 มิ.ย. 56
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์การขอจัดตั้งสถานพยาบาล
ขั้นตอนการดำเนินการจัดตั้งสถานพยาบาล
คำขอจัดตั้งสถานพยาบาล

24 มิ.ย. 56 โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
สนับสนุนการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด ในกองร้อยอาสารักษาดินแดน
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0311.3/ว13812 ลว 24 มิ.ย. 56
แบบ งป.1
รายละเอียดการโอนจัดสรรฯ
แบบรายงานผลการดำเนินงานฯ


12 มิ.ย. 56 โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
โครงการบริหารจัดการ ติดตามข้อมูลและประเมินผล โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัด/อำเภอ
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0311.3/ว12776 ลว 12 มิ.ย. 56
แบบ งป.1 ค่าวัสดุ
แบบ งป.1 ค่าใช้สอย
บัญชีรายละเอียดฯ

14 พ.ค. 56 ตัวชี้วัดกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0311.3/ว10364 ลว 14 พ.ค. 56
แบบรายงานผลการกำหนดสถานะหมู่บ้าน/ชุมชน(ระดับจังหวัด) ภาค2
หนังสือสำนักงาน ป.ป.ส. ด่วนมาก ที่ ยธ 1122/1471 ลว 30 เม.ย. 56
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0211.1(ศพส.มท.)/648 ลว 9 พ.ค. 56

26 ธ.ค. 55 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
โครงการลดกลุ่มเสี่ยงนอกสถานศึกษาต้ายภัยยาเสพติด
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0311.3/ว30591 ลว 26 ธ.ค. 55
แบบ งป.1
ประมาณการค่าใช้จ่าย
หลัสูตรเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด

20 ธ.ค. 55 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
โครงการจัดระเบียบสังคมสถานประกอบการปลอดยาเสพติด
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0311.3/ว30025 ลว 20 ธ.ค. 55
แบบ งป.1
รายละเอียดการโอนจัดสรรฯ
แบบรายงานผลดำเนินงานตามโครงการฯ

14 ธ.ค. 55 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 25245
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0311.3/ว29425 ลว 14 ธ.ค. 55
กาฬสินธ์ / หนองคาย / บุรีรัมย์ / เลย / พะเยา / พิษณุโลก / สตูล / สุราษฎร์ธานี
แบบ งป.1 ค่าซ่อมแซมโรงนอนสถานฟื้นฟูฯ
แบบ งป.1 ค่าใช้จ่ายในการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
รายละเอียดการโอนจัดสรร ค่าซ่อมแซมฯ
รายละเอียดการโอนจัดสรร ค่าใช้จ่ายฯ
แบบรายงานฯ

  <<ดูทั้งหมด >>

 
คู่มือการประเมินหมู่บ้าน/ชุมชน เอาชนะยาเสพติด
ดาวน์โหลด (33.38 MB)
   
  วีดิทัศน์ : การดำเนินงานและการประเมินหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด กรมการปกครอง

ดาวน์โหลด (60.7 MB)

 

 
>>>>>>