สถานการณ์สารเสพติด ด้านการบำบัดฯ โดย กระทรวงสาธารณสุข

 

 

 

22 ก.ค. 58 รายชื่อเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. สังกัด กรมการปกครอง ที่บัตรหมดอายุ และให้ยื่นคำขอต่อภายใน 45 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือ
 
รายชื่อ
7 พ.ค. 58 ข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด 2558
 
แบบสำรวจกำลังพล
6 มี.ค. 58 แผนการฝึกอบรมโครงการเยาวชน ย.อส. ต้านภัยยาเสพติด ปี 2558
 
แผนดำเนินการ
 

วีดิทัศน์

การดำเนินงานและการประเมินหมู่บ้าน

ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด กรมการปกครอง


คู่มือการประเมินหมู่บ้าน/ชุมชน เอาชนะยาเสพติด