กลัไป หน้าหลัก         คู่มือ บสต.
เอกสารสถานการณ์ คู่มือ บสต.

 

    งานยาเสพติด กลุ่มเทคนิคบริการสุขภาพ สำนักบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำคู่มือระบบรายงาน ระบบติดตาม และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด (บสต.) ปี 2555 เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบรายงานยาเสพติด ทั้งใน - นอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข สามารถจัดทำรายงานฯ และตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพ สามารถนำข้อมูลมาใช้ในการวางแผน เฝ้าระวัง แก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม

    รายละเอียดเนื้อหาของ คู่มือระบบรายงาน ระบบติดตาม และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด (บสต.) ปี 2555 ในรูปแบบ PDF file ประกอบด้วย
บทนำและสารบัญ
บทที่ 1 ระบบรายงาน ระบบติดตามและการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด
บทที่ 2 บทบาทหน้าที่และแนวทางการดำเนินงานระบบข้อมูลสารเสพติดในชุมชน
บทที่ 3 แบบรายงานการบำบัดรักษาผู้ใช้สารเสพติด บสต.1-5
บทที่ 4 คำนิยามแบบรายงาน บสต.1-5
บทที่ 5 การใช้ระบบรายงาน ระบบติดตามและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด(บสต.)
บทที่ 6 การใช้เมนูผู้ใช้ระบบ
บทที่ 7 การจัดทำและเงื่อนไขในการจัดทำเบื้องต้นตามแบบรายงานสรุปบสต.1
บทที่ 8 การจัดทำและเงื่อนไขในการจัดทำเบื้องต้นตามแบบรายงานสรุปบสต.2-5
บทที่ 9 การดาวน์โหลดข้อมูล
บทที่ 10 รายงานผลการดำเนินงานและดัชนีของการบำบัดฟื้นฟูและติดตามผู้ป่วยยาเสพติด
บทที่ 11 การใช้เมนูงบประมาณ สำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
บทที่ 12 การใช้เมนูแบบสอบถามศักยภาพ สถานบริการ สำหรับสาธารณสุขอำเภอ
บทที่ 13 การตรวจสอบคุณภาพข้อมูลยาเสพติดตามแบบ บสต.
ภาคผนวก

    สำหรับผู้ที่ต้องการ copy file คู่มือระบบรายงาน ระบบติดตาม และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด (บสต.) ทางผู้จัดทำได้เตรียมไวในรูปแบบ PDF file
คู่มือระบบรายงานบสต. ปี 2555 รูปแบบ PDF file    คลิ๊กที่นี่

    กรณีที่มีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาในคู่มือระบบรายงานบสต. เพื่อความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ กรุณาระบุชื่อหน่วยงาน และเดือนปี ที่ปรับปรุงให้ชัดเจน

 

Back Up